Popisy 3

DzIkIe lItErKi

błahaha hftfhf h ghj fd hj d j ftj t jfgjg j jgfjgvjvgjvgh gjng jm gvjgjgjj
cień
otoczka
ostry cień
Fale
Mam na imie Ola!!
to jest
dzika tabelka

Rozstrzelony

Gęsty

Luźny luźny

Wcięcie

Wiersze 1

Rozstrzelony luźny rozstrzelony luźny

Wiersze 2

To jest TAK SAMO.

To jest TAK SAMO.

To jest TAK SAMO.

Spróbuj to odczytać!!!

Latające napisy

normalne
znormalizowane
odbija się
nadlatuje
kica
spada
lata
teleportuje się
ślimaczy się
skacze
przyspieszone
inne tło
pięciokrotne
pięciokrotne
pięciokrotne
kompletnie dziczeje

hgvcyxyxytsgfgffnv fhfgfkjdrererhg jvbbfkjdrhg fjjsdrehvhvbhkffnlpzoakjjhkjhfjdjhv gkjdrerhgrhgffhkjkhfjdfjioajdfnlpzoijfjsejfjkuwuwuergfiugf fjfhgf fihkvbbbiugkuejhgbhfhkfhvnvhfhijsgfjjhgfjjhgf jhgvcv fgbhghgfjhshfncnlppppzoakhfghsejfhdjviuqjdfhfjhfncnlppzoiejsehihg jvcyxyxyxyxytsdjdjdfiejioajhgvhvhshkfjhgkvcvcncncvhfjdhsdrefjhkjjjhgajhdhdiugrhgfhfjhfkjhihiejhsdjdhg grejsgfjioooajjjjhfjfjvhgkuqjdifg gkvniwijhgggfjsgdjvncncnviooioakjdhrhdhsgfjksg ghfgrhgksdhkfkjkjhgbfg gbiwuqjvhkf g jkhfjjdjsefkhv fgggdjjiooihfjfjfhfbfkjk fncniwughdnihkfhfhfgkserhggkjdjfkshkjfghkjvbhsgrejhfdjjhfhkjhiuqjhvioiuwiuhgdncvhbfjvhdjvhk gksehgbhfbhfjhfgfjviwuqjvbbbbiuwiejvhfkjdncvhgfkjiwiejjhvhbbierhvhfkfjdrhbbbbbbhiuefhfjjhgkjdrerghfgakjdjfjksghkfgfhkfhgajkjfhkjjkjhvnlpzooajhdjkhgrefgrejvncyxytshbfhgvhbbfjjjhgrefjhgfbfgfk fdjhkfhfjdhfjkjdjjfjfjijfjjdnvhdfjdjkvhgrgdncyxytsehfhfkjdjjhg gggfkjhghgkuqjhgbfhksejfncvcniuejhfjjdfhgfhvhfjdfncvhksdhfidjhgv fjfgdncvcytshbfkjjfgfjjhfbbhfkjhihg fkuwijjvhgfkffnlpzooooifnc

młot K buropstre czerwono-czarne

fjhgbfhfhgvcyxytsererhfhgkjdjhkhbbhgbfhfgbfhkuwiuwuqjdnvhrejhvcvhgfkhfkvhfhgfhbfjfhkjk fncncvhvhdiwihfhfgkvcncytsdfioiuhfhiwihgrerehfjhfhfghfjvbbfhfiejvbfnihggfkuwuefgfnlppzoajvhrerejif gfhfjdjsgfdjhfjf fncytsgrggfkjjdfkserhgfgfgv fhgkfhgfbbfjvhvcnlppzoajhkhsgffhfjhfierhdjjiooaksdjvhggkhgfjioooooidhkjiuqjdffkfhfhg jhfhgkjjhiffgakugdniuwugv jhfgksdjjhgkuwijhfiugdf fbfgf fiug jvnv gkhfjhfkjjjjjdfhbfncytsdhvhfg jhrhggdhfgfhgrejhggfnvhfjvbffjihvhfif gfjhrhrerhfjijdnvhgfhgakjkjjjvioajiooajkjiejdrhdhdniwiefhkjhg jjfhfhgg fgdref jkhgfiuejjhfgdjdjsgfiejdjhfgrefkjihkjhrejdnlpzoioajjhfgajv ggfdrhvnlpzooakjhfggvhvhgdrergfncnlppzooakuqjdjfkjhsdhvbbbfgfiugrhgrejvbiugajjdjiooiejhgkhfiwuqjsejhgfkjdiuqjhfhgdhdnvierefhsejhgajhggrejdfjiugfjjjdidfncytsdjhbhidfkjjvifgdhfhioakjiuehfgbfjsdfdfgg fgk jdfgkjhgbfhfgbiuqjkhvhgkjiooihfhvncncncytsg ghkjhv gfkfhkuwuhgkvhfgakjdjdjifncvbfkjkjjserghdfkhvbhvhkjhgdhgvihgrefggkjhksehk fgfjjdjdnlpzoioajdjhfhghfnlpzooooiuwierhkhviuhgrgrerefjhkvcnvcncnvhbhkhsejdniwuqjdfjvhi

buropstre2
To całe buropstre to kolor tzw. ROliPAnuSIÓW.

Widok ramek